حمایت از رونق تولید رویکرد اصلی بانک دی در سال 98 است

مدیرعامل بانک دی در دیدار نوروزی با کارکنان گروه مالی دی گام های عملی در راستای…