ارتباط با ما

پایگاه خبری اقتصاد ملت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: معصومه صالحی

آدرس: تهران

تلفن تماس:
۰۹۰۴۴۵۸۷۵۰۸
ایمیل:
eghtesademellat@gmail.com

لینک تلگرام:

https://t.me/eghtesade_mellat

مدیر سایت: کیانوش فرهادزاده