کودکان کار و بی سرپرست رنگین پوست در گروه موسیقی آوای موج هنرنمایی کردند

کودکان کار و بی سرپرست رنگین پوست در گروه موسیقی آوای موج هنرنمایی کردندمعصومه صالحی نشست…