انتصاب رئیس شورای مرکزی جمعیت حامیان صلح پایدار

انتصاب رئیس شورای مرکزی جمعیت حامیان صلح پایدار ریاست شورای مرکزی جمعیت حامیان صلح پایدار منصوب…

کارکرد احزاب سیاسی کشور ضعیف است

دبیرکل جمعیت آبادگران جوان:کارکرد احزاب سیاسی کشور ضعیف است دبیرکل جمعیت آبادگران جوان با بیان اینکه…