انتصاب رئیس شورای مرکزی جمعیت حامیان صلح پایدار

کارکرد احزاب سیاسی کشور ضعیف است

دبیرکل جمعیت آبادگران جوان:کارکرد احزاب سیاسی کشور ضعیف است دبیرکل جمعیت آبادگران جوان با بیان اینکه…