نیروی انسانی نخبه؛ حلقه واصل مزیت‌های بومی به نیازها و چالش‌های توسعه‌ای

یک کشور برای رسیدن به نقطۀ مطلوب از نظر اقتصادی، نیاز به یک برنامه جامع و…