پرورش سوخت هواپیما روی درخت

  حمل و نقل هوایی جهانی مسؤول دو درصد از انتشارات کربن ناشی از فعالیت بشر…