آمار تکان دهنده از مهاجرت پزشکان و کمبود دکتر در کشور

معاون کل وزیر بهداشت با اشاره به کمبود جدی پزشک در کشور گفت: در حال حاضر…